Online podpora Pon-Pia: 8:00 - 16:00

04011 Košice

Virtuálny ekonóm

Vedenie účtovníctva cez internet

 

Virtuálny ekonóm alebo outsourcing ekonomického úseku

Pri využívaní služby typu outsourcing získava zákazník na úspore prevádzkových nákladov, ktoré by musel vynaložiť na mzdu zamestnanca, jeho vzdelávanie, patričné hardverové a softverové vybavenie. Virtuálny ekonóm je službou, v rámci ktorej klientovi poskytujeme:

 

Komplexné služby vo vedení účtovnej agendy

 • kontrola formálnej a vecnej správnosti predložených dokladov po stránke účtovnej a daňovej,
 • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov,
 • spracovanie mesačných účtovných závierok a príslušných daňových podkladov, mesačných prehľadov o výsledkoch hospodárenia, stave majetku, pohľadávkach a záväzkoch, finančnej situácii,
 • spracovanie mesačných, štvrťročných daňových priznaní DPH, spracovanie daňových priznaní dane z príjmu právnických a fyzických osôb, dane z motorových vozidiel, dane z nehnuteľností a pod.
 • vedenie evidencie hmotného a nehmotného majetku, vedenie skladovej evidencie
 • vedenie evidencie zvierat
 • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení,
 • vykonanie dokladovej inventarizácie účtov Hlavnej knihy ku dňu uzávierky, spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok, t.j. vypracovanie výkazov, prehľadu o peňažných tokoch, prílohy k účtovnej závierke, výročnej správy

 

Komplexné služby vo vedení mzdovej a personálnej agendy

 • výpočet miezd, spracovanie mzdových listov,
 • výpočet a spracovanie odvodov do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a úradom práce k
 • stanovenému výplatnému termínu, vrátane vyhotovenia prihlášok a odhlášok zamestnancov u poisťovní, potvrdení o dobe zamestnania, príjme, podkladov k pôžičkám a pod. Na požiadanie klienta zabezpečujeme aj styk s príslušnými inštitúciami,
 • vedenie mzdovej agendy vrátane personálnej agendy na každého zamestnanca,
 • spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti, spracovanie štvrťročných a ročných hlásení o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti
© 2017 COMPSERVICE s.r.o.